Informacja dla rodziców/uczniów – egzamin ósmoklasisty

 

 1. Egzamin odbędzie się w Szkole Podstawowej w Potęgowie, ulica Szeroka 16
 2. Uczniów obowiązuje strój galowy (taki sam jak na uroczystościach szkolnych).
 3. Uczniowie przyjeżdżają zgodnie ze wskazanymi godzinami przyjazdu autobusu.
 4. Uczniowie miejscowi lub przyjeżdzający prywatnymi środkami komunikacji, muszą się stawić w szkole najpóźniej o godzinie 8.30.
 1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Uczniom mierzona będzie temperatura przed wejściem do budynku.
 3. Uczniowie winni być zaopatrzeni w maseczki oraz własne przybory do pisania. Dodatkowo na egzaminie z matematyki uczniowie muszą posiadać własną linijkę. Mogą mieć butelkę wody, maks. 0.5 l., którą stawiają przy nodze stolika na sali.
 4. Uczniowie muszą posiadać długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (zakaz używania długopisów ścieralnych).
 1. Uczeń podczas egzaminu nie może pożyczać przyborów od innych uczniów.
 2. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły maskotek oraz urządzeń telekomunikacyjnych (pod groźbą przerwania egzaminu)
 1. Uczniowie są zobowiązani samodzielnie rozwiązywać zadania podczas egzaminu.
 2. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Termin egzaminu i czas pracy zdających

W terminie głównym

 1. Język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00 120   (lub nie więcej niż 180 minut w  przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 1. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 1. Język angielski (niemiecki)– 18 czerwca (czwartek) – godz. 9:00  90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas  trwania egzaminu może być  przedłużony)
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obserwatorzy.

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) podchodzi do niego nauczyciel w celu rozdania, sprawdzenia kodowania oraz odbioru pracy egzaminacyjnej,

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 1. Uczniowie dojeżdżający autobusami oczekują na odwóz na terenie szkoły z zachowaniem dystansu, natomiast uczniowie mieszkający w Potęgowie lub przyjeżdżający transportem prywatnym niezwłocznie po zakończeniu egzaminu udają się do domów.

Rozkład jazdy autobusu na egzaminy ósmoklasisty do SP Potęgowo

w dniach 16-18.06.2020

Autobus nr 1 Kierowca Pan Ryszard Knaś

Głuszyno – 7.30

Głuszynko – 7.35

Rzechcino – 7.45

Radosław – 8.00

Nieckowo – 8.05

Węgierskie – 8.20

Potęgowo – 8.30

Autobus nr 2 kierowca Pan Mirosław Ustjanowski

Darżynko – 8.10

Darżyno – 8.15

Runowo – 8.25

Potęgowo – 8.30

Dodatkowe informacje