Konsultacje od 25 maja 2020 roku

  1. Konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potęgowie są dobrowolne
  2. W zajęciach mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
  3. Podczas zajęć obowiązują 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę.
  4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwie.
  5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest korzystać każda osoba wchodząca do szkoły. W drodze do i ze szkoły ucznia obowiązują środki ochrony osobistej np. maseczka.
  6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do szkoły, zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie przebywania w obowiązującej strefie przebywania w szkole.
  7. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramu stworzonego przez dyrektora szkoły. Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
  8. Zarówno przed jak i po zajęciach uczeń nie kontaktuje się z innymi osobami. Podczas zajęć uczeń przestrzega wszelkich zasad obostrzeń sanitarnych i stosuje się do zaleceń nauczyciela. Bezpośrednio po zajęciach uczeń opuszcza szkołę.

Dodatkowe informacje